Rosha Onyx Grey

Rosha Onyx Grey

  • Size : 800x1600mm,
  • Finish:Glossy
  • Design Variation:4