Onyx Malta White

Onyx Malta White

  • Size : 600x600mm,
  • Finish:Glossy
  • Design Variation:4